Online kristendom: Jesus – Gud og menneske

Online kristendom: Jesus – Gud og menneske


# Gunders kristendomskursus
Udgivet af Gunder Gundersen, tirsdag d. 26. november 2019, kl. 00:00

Gud er kærlighed

Det mest præcise, man kan sige om Gud, er, at Gud er kærlighed. I et kort glimt lader Gud sig fange i det flygtige og svævende, som vi kender som kærlighed. Gud lader sig ikke fange af vores forstand – hverken som et menneske og heller ikke som en 'Gud', men som kærlighed. Og ligesom vores forstand ikke kan fatte kærlighed, så kan den heller ikke fatte Gud. Kærlighed og Gud kan kun forstås med hjertet <3

Om kærligheden gælder, at den blander sig og viser sig. Ellers er det ikke kærlighed. Den, som elsker, blander sig, fordi den ønsker det bedste for den elskede. Den, som elsker, viser sin kærlighed til den elskede. Kærligheden breder sig mere og mere – og overskrider grænser. Sådan er det også med den guddommelige kærlighed – med Gud. Gud blander sig, fordi Gud elsker, og Gud viser kærlighed til den elskede. Den kærlighed hedder Jesus. For med Jesus fra Nazaret blander Gud sig i menneskers liv på den underligste og mest grænsesprængende måde.

Jesus og Guds kærlighed

Jesus er et helt almindeligt menneske. Han oplever bøvl og besvær; han har fjender, der kritiserer og forfølger; han har venner, der svigter, fornægter og forråder; han oplever ensomhed: at være forladt af alle. Men midt i sit menneskeliv og igennem sit liv fortæller og viser Jesus, hvad kærlighed er: Kærlighed og troskab overfor Gud, Kærlighed og barmhjertighed overfor mennesker, kærlighed og tilgivelse overfor fjender og venner – en totalt frisættende kærlighed.

Jesus er Gud!

Men det underligste og mest grænsesprængende er påstanden om at mennesket Jesus fra Nazaret samtidig er Gud! Jesus er helt menneske – og Jesus er helt Gud. Kun ved at være helt menneske OG helt Gud, er Gud og menneske bragt sammen til ét og forenet. Det betyder, at Gud når helt ind i kernen af, hvad det er at være menneske – OG – det betyder, at mennesket kan nå helt ind i Guds kerne og centrum: til fuldkommen kærlighed og liv, der går i opfyldelse. Ved at Gud kommer til os som Jesus, der blev født i Betlehem, levede et menneskeliv i Palæstina og døde i offentlighed i Jerusalem – bliver vejen fra vores verden og vores liv åbnet til Guds verden og Guds liv.

Jesus, kvarker, Einstein og Kalkedon

Det kan virke meget underligt og uforståeligt, at Gud (energi) kommer fra den usynlige og åndelige verden og bliver menneske (masse/materie), og at Gud efter endt menneskeliv vender tilbage til Guddommens usynlige og åndelige verden (energi).

Men det er ikke enestående. Faktisk siger man noget lignende i dag indenfor partikel­fysikken: Her fortælles det, at de mindste partikler (kvarker og leptoner) kan skifte mellem at være energi og at være masse – og tilbage til energi igen. Princippet om at energi og masse er to sider af samme sag, går tilbage til Einsteins relativitetsteori og formelen for den samlede energi: Etotal =Ekin+m0·c2, hvor Etotal = den totale energi; Ekin = den kinetisk (bevægelsesenergi) energi; m0·c2 = hvileenergien, som er partiklens hvilemasse (m0) ganget med lysets hastighed i anden (c2). Det betyder altså, at naturen/fysikken/universet bygger på partiklers stadige vekslen mellem at være energi og at være masse. Er det så underligt, hvis Gud, som er altings guddommelige ophav, selv bevæger sig i samme mønster?

Den indsigt, at Jesus er Gud, som blev menneske og vendte tilbage til Gud, slog de gamle kirkefædre fast allerede i år 451 i Kalkedon. De havde nærlæst og gransket de bibelske tekster – særligt Det nye Testamente – og gennem indbyrdes samtaler, hvor de lyttede til hinanden og Helligånden, kom de til den konklusion.

Gud bliver menneske!

På teologisk hedder det, at Gud bliver menneske Guds Inkarnation. Det betyder ordret 'Gud bliver kød' eller på nudansk: Gud materialiserer sig. Gud materialiserede sig som menneske – i Marias mave som foster – og blev født ligesom alle andre mennesker: af en mor. Til jul fejrer vi, at Gud bliver menneske, nemlig Guds fødes som et ægte menneske. Til påske fejrer vi, at Gud bliver menneske, nemlig at Gud dør, som et ægte menneske – og Gud dør offentligt, så ingen er i tvivl! Fødsel og død er rammen omkring et menneskeliv. Uden fødsel og uden død ville Jesus ikke være et menneske!

Menneske og Gud forsonet og forenet

Gud var fuldstændig og helt tilstedeværende i Jesus fra Nazaret før, under og efter livet. Fordi Gud var hudløst nærværende i det menneskeliv, Jesus levede, så kan Gud være nærværende i ethvert menneskeliv. Ja, Gud ER nærværende i ethvert menneskeliv som med-elskende og med-lidende, som med-tilgivende og med-lidende, som med-frisættende og med-skabende. Gud er usynlig nærværende i ethvert menneskeliv – som Ånd. Ånd er det, som er der, men som er usynligt – ligesom vind, energi, elektricitet, fællesskab, kærlighed og meget mere.

Nadver – Guds fortsatte materialisering

Gud materialiserede sig i Jesus af Nazaret – og Gud materialiserer sig igen og igen. Gud blev kød og blod i Jesus – og Gud bliver kød og blod, hver gang mennesker samles i Jesu navn og deler brød og vin som Jesu Kristi kød og blod. Dér ved nadverbordet gør han sig igen til kød og blod for os – og giver os sit kød og blod – og gør os til sit kød og blod. Og Guds materialisering har samme formål i dag som dengang, og som det vil have i al evighed: Kærlighedens virkeliggørelse i menneskers liv. Virkeliggørelsen af den kærlighed, der omslutter os, og af den kærlighed, der indgydes i vore hjerter, så vi får mod og styrke til at elske venner og fjender.

Vores plads hos Gud

Jesus har en plads hos Gud – ja, en plads i Gud. Som Gud Faders elskede Søn har Guds Søn plads i den guddommelige Treenighed som en side af den treenige kærligheden. Kærligheden, som binder forskelle og modsætninger sammen. Gud og menneske bindes sammen i Gud – med kærlighedens kraft og styrke. Og kærligheden er vores vej ind i Gud. Først og fremmest den kærlighed, som er Gud og som omslutter os: At vi er Guds elskede børn, fordi vi er til. Dernæst gennem den kærlighed, som er Gud og som vi bliver redskab for, når vi elsker, tager til nåde og tilgiver fjender såvel som venner. Da er vi tændt af kærlighedens Ånd – usynlig med mærkbar – det er Guds hellige Ånd.